O Nas arrow System sygnalizacji poaru

System sygnalizacji poarowej Drukuj E-mail

 

Oferujemy nastpujcy zakres usug:

 - przegldy techniczne sieci hydrantowych wewntrznych 25, 52; zewntrznych 75

- próby cinieniowe wy hydrantowych

- modernizacje, wymiany zaworów i naprawy sieci hydrantowych

- sprzeda wy hydrantowych, prdownic, szafek hydrantowych

 Klienci bezpatnie  otrzymuj:

- dojazd do klienta*,

- wskazówki dotyczce eksploatacji oraz zasad uycia hydrantów (instrukcj obsugi)

* po spenieniu okrelonych kryteriów

 Dla staych klientów oraz wikszych zlece stosujemy indywidualny sposób ustalania cen.

 

Wszystko o hydrantach

Przepisy, komentarze, wyjanienia

Instalacja wodocigowa wewntrzna przeciwpoarowa spenia podstawow rol w doprowadzeniu wody ganiczej do miejsc powstania poaru. Jest ona wyposaona w system odpowiednio rozmieszczonych hydrantów wewntrznych lub zaworów hydrantowych umoliwiajcych podczenie wa z prdownic i pobieranie wody do celów ganiczych. Hydranty wewntrzne wykorzystywane s gównie do gaszenia poarów bdcych w zarodku lub pierwszej fazie rozwoju. Skuteczno prowadzenia akcji ratowniczych zaley gównie od ich parametrów hydraulicznych: cinienia na zaworze hydrantowym oraz wydajnoci nominalnej. Wymagania dotyczce hydrantów okrelaj nastpujce przepisy:

  • Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 80.poz 563
  • PN-EN 671-1 Stae urzdzenia ganicze. Hydranty wewntrzne. Hydranty wewntrzne z wem pósztywnym
  • PN-EN 671-2 Stae urzdzenia ganicze. Hydranty wewntrzne. Hydranty wewntrzne z wem pasko skadanym.
  • PN-EN 671-3 Stae urzdzenia ganicze. Hydranty wewntrzne. Cz 3: Konserwacja hydrantów wewntrznych z wem pósztywnym i hydrantów wewntrznych z wem pasko skadanym.
Oferty specjalne

- Szkoy
-Stacje paliw

Nasz Sklep

 

 Zapraszamy Serdecznie

Kontakt

Ul. Plaowa 9
Dynów 36-065
(017)230-42-07
0663 279 297
0665 665 990
poztech@wp.pl